വിരശല്യം ഒരു ശല്യമാകുമ്പോൾ!

കുട്ടിക്കാലത്തു വിരശല്യം അനുഭവിക്കാത്തവർ കുറവാകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളാവുമ്പോഴും. വിര നമ്മെ വിടാതെ പിന്തുടരും , അല്ലെ? രാത്രികാലങ്ങളിൽ വിര കാരണമുള്ള ചൊറിച്ചിൽ കൊണ്ട് കരയാത്ത …

വിരശല്യം ഒരു ശല്യമാകുമ്പോൾ! Read More »