നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും എത്ര തൂക്കം വേണം?

“ഡോക്ടറെ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സായി. തൂക്കം 12 കിലോയേയുള്ളു. ഇത് കുറവല്ലേ? ഈ വയസ്സിൽ എത്ര തൂക്കം വേണം? “ ഓ.പി യിലെ സർവസാധാരണമായ ചോദ്യം. …

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും എത്ര തൂക്കം വേണം? Read More »