‘ന്‍റെ ഇക്കാക്കാക്കൊരു പ്രേമണ്ടാർന്ന്‌’ കണ്ടു.

‘ന്‍റെ ഇക്കാക്കാക്കൊരു പ്രേമണ്ടാർന്ന്‌’ കണ്ടു. കാര്യമായ റിവ്യൂകൾ കിട്ടിയിട്ടല്ല പോയത്. കാരണം ഈ സിനിമയെ പറ്റി കേട്ടതെല്ലാം ഭാവനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതിന്റെ സാമൂഹിക പ്രാധാന്യം …

‘ന്‍റെ ഇക്കാക്കാക്കൊരു പ്രേമണ്ടാർന്ന്‌’ കണ്ടു. Read More »