പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പുകൾ ഓരോന്നും എന്തിന്?

നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പുകളും നൽകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാൽ പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും കാണാറുള്ളത് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പോലും ഈ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കുത്തിവയ്പ്പും എന്തിനാണെന്നുള്ള …

പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പുകൾ ഓരോന്നും എന്തിന്? Read More »