കുട്ടികളിലെ തലയിടിച്ചുള്ള വീഴ്ചകൾ- എല്ലാം നിസ്സാരമാണോ?

ദിവസവും ഓ.പി യിൽ ഒരു അമ്മയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കൊണ്ട് ഈ കാരണം പറഞ്ഞു ഓടി വരാറുണ്ട്. ‘ ഡോക്ടറെ, കുഞ്ഞു കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വീണൂ …

കുട്ടികളിലെ തലയിടിച്ചുള്ള വീഴ്ചകൾ- എല്ലാം നിസ്സാരമാണോ? Read More »