കുട്ടികളിലെ കഫക്കെട്ടും അല്ലെർജിയും ഒന്നാണോ?

 ‘കഫകെട്ട് ‘ – ഈ പദം കേൾക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരും പറയാത്ത രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടു ഇന്നത്തെ  ചർച്ചാവിഷയവും അത് തന്നെ. നമുക്കിടയിലുള്ള വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആണ് കഫക്കെട്ടും …

കുട്ടികളിലെ കഫക്കെട്ടും അല്ലെർജിയും ഒന്നാണോ? Read More »