ബി.പി ഇങ്ങനെ കൂട്ടല്ലേ! അമിതരക്തസമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം?

ബി.പി ഇങ്ങനെ കൂട്ടല്ലേ! അമിതരക്തസമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം? ഇന്ന് ബി.പി.ഇല്ലാത്തവർ കുറവാണ് . പണ്ടൊക്കെ ഇത് വയോധികരുടെ അസുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾക്ക് വരെ ബി.പി. ആണ്. …

ബി.പി ഇങ്ങനെ കൂട്ടല്ലേ! അമിതരക്തസമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം? Read More »