കുട്ടികളിലെ വിര ശല്യം : മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മാറുമോ? മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം

കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കാൻമാർ എക്കാലവും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളിലെ വിര ശല്ല്യം . കൃത്യമായി ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും …

കുട്ടികളിലെ വിര ശല്യം : മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മാറുമോ? മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം Read More »