അല്ലെർജിയും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?

വളരെയധികം  തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണിത്. അല്ലെർജിയും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ‘ഉണ്ട് ‘ എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിനർത്ഥം അല്ലെർജിയുള്ള കുട്ടികളെ കുറെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ …

അല്ലെർജിയും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? Read More »