ഗർഭകാലത്തു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനുകളും – എന്തൊക്കെ? എന്തിനൊക്കെ? എപ്പോഴൊക്കെ?

ഗര്ഭിണിയാവുന്ന സമയത്തു നമ്മൾ ഓരോ മാസവും പല ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനുകളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര …

ഗർഭകാലത്തു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനുകളും – എന്തൊക്കെ? എന്തിനൊക്കെ? എപ്പോഴൊക്കെ? Read More »