എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസവം? ആരോഗ്യമുള്ള നവജാതശിശു എങ്ങിനെയാകണം?

എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസവം?  ആരോഗ്യമുള്ള  നവജാതശിശു എങ്ങിനെയാകണം? ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ  ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രമല്ല, ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ …

എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസവം? ആരോഗ്യമുള്ള നവജാതശിശു എങ്ങിനെയാകണം? Read More »