കുട്ടികളിൽ ഇൻഹേലറുകൾ സുരക്ഷിതമോ?

കുട്ടികളിലെ ആസ്ത്മ/ വലിവിന്റെ ശെരിയായ ചികിത്സാരീതികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെന്താണെന്നും  നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വായിച്ചതാണ്. വിട്ടു മാറാത്ത വലിവിനു ഇൻഹേലർ ചികിത്സ തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം. എന്നാൽ …

കുട്ടികളിൽ ഇൻഹേലറുകൾ സുരക്ഷിതമോ? Read More »