ഗർഭകാലത്തെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികളും വ്യായാമവും, കൂടെ ചില അപകടസൂചനകളും!

നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഏതു ഒരു സ്ത്രീയുടെയും സ്വപ്നമാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം ഒരു പരിധി വരെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന …

ഗർഭകാലത്തെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികളും വ്യായാമവും, കൂടെ ചില അപകടസൂചനകളും! Read More »