പ്രമേഹത്തെ ഭയക്കണോ? മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?

പ്രമേഹത്തെ ഭയക്കണോ? മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? “പ്രമേഹം” – ഈ വാക്ക് കേൾക്കാത്ത ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? അത്ര കണ്ടു ഈ രോഗം നമ്മുടെ …

പ്രമേഹത്തെ ഭയക്കണോ? മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? Read More »