പ്രസവപ്രക്രിയ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണോ ? എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസവം? ആരോഗ്യമുള്ള നവജാതശിശു എങ്ങിനെയാകണം?

ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രമല്ല, ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം …

പ്രസവപ്രക്രിയ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണോ ? എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസവം? ആരോഗ്യമുള്ള നവജാതശിശു എങ്ങിനെയാകണം? Read More »