“അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ അമൃതം” : സത്യമാണോ?

“അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ അമൃതം” : സത്യമാണോ? എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പല്ലവിയാണല്ലോ ഇത് അല്ലെ? എന്താണിതിന്റെ സത്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് മുലപ്പാലിത്ര അമൂല്യമായത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ… മുലപ്പാൽ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ഓരോ …

“അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ അമൃതം” : സത്യമാണോ? Read More »